اطلاعیه

معرفی :
گروه فسیل شناسی (دیرینه شناسی) در سال 1339 یکسال بعد ز تاسیس سازمان زمین شناسی با همکاری گروه زمین شناسان بین المللی شروع بکار کرد وسه سال بعد با سه کارشناس ایرانی ودو تکنسین در دو آزمایشگاه ماکروفسیل , میکروفسیل آغاز به کار کرد .در شرایط حاضر گروه دیرینه شناسی با 12 کارشناس در مرکز (تهران) و همچنین 7 تکنسین در  سازمان انجام وظیفه می کند.
با توجه به اینکه فسیل ها بیانگر تاریخ حوادث شرایط محیطی در زمان های گذشته می باشند , بنابراین سعی بر این است که از فسیل های شاخص جهت کاربردهای گوناگون در بیوستگرافی  بهره مند شدیم.
وطایف گروه  دیرینه شناسی تعیین سن سبی لایه رسوبی و بر اساس مطالب میکرو ومیکروفسیل ها تطابق چینه شناسی در تهیه وتعیین واحد های رسوبی –تفکیک سازندها- رفع ابهام از ساختارهای پیچیده تکتتونیکی در این راستا بالاخره تعیین سن نقشه های زمین شناسی توسط فسیل شناس می باشد.
در این راستا چه فوق لیسانس دکترای همکاری در کارهای آزمایشگاهی آنان را به عهده دارد .
گروه دیرینه شناسی با گروههای چینه شناسی , رسوب شناسی , سنگ شناسی وتکتویک  ارتباط بیشتری نسبت به سایر گروهها دارد.