نحوه کار کردن با نرم افزار بانک کنفرانسها :
- در صورت اجراى برنامه براى بار اول ، برنامه به صورت تصادفى یک نوع کنفرانس را بر مى گزیند .
- با لیست گیری از هر نوع کنفرانس ، کنفرانس برگزیده بخش لیست می گردد .
- در صورت تمایل مى توانید با برگزیدن گزینه جستجو ، کنفرانس مورد نظر خود را جستجو نمایید .
- با نگه داشتن ماوس بر روى هر یک از کنفرانسها ، اطلاعات کامل آن کنفرانس به صورت راهنما قابل رویت مى باشد .
- در صورتى که نتایج عملیات شما بیش از یک صفحه باشد در پایین صفحه لینکهایى براى رویت دیگر صفحات در نظر گرفته شده است.