مکان: کرج
 
عنوان : آموزش GIS و نرم افزار (Arc GIS)
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد
 
شرح کامل:
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين يک کارگاه آموزشى 2 روزه با موضوع آموزش GIS و نرم افزار مربوطه Arc GIS توسط آقاى مهندس اميد اردبيلى ( دوره مقدماتى) – سرکار خانم مهندس شيدا اسکندرى (دوره پيشرفته) در تاريخ 12-11 دى ماه 1389برگزار نمايد.
زمان: 12-11 دى ماه  1389
کرج- مرکز پژوهشهاى کاربردى علوم زمين