صفحه اصلى به روز رسانى در :  شنبه 1 خرداد 1395
ديگر گونه ها
راستهFORAMINIFERIDA
زير راستهTEXTULARIINA
رو خانوادهVERNEUILINACEA
خانوادهVERNEUILINIDAE
زير خانوادهVERNEUILINOIDINAE
جنس MOOREINELLA

MOOREINELLA Cushman and Waters, 1928
 
 
Type species: Mooreinella biserialis Cushman and Waters, 1928; OD.
Mooreinella Cushman and Waters, 1928 (*SP), p. 50. Digitina Crespin and Parr, 1941 (*692), p. 306: type species: Digitina recuryata Crespin and Parr, 1941; OD.
Test elongate, with brief triserial stage followed by a longer biserial stage, chambers somewhat inflated, sutures depressed; wall agglutinated on an organic base, specimens frequently compressed and may be variously distorted in preservation; aperture an arch at the base of the apertural face. Pennsylvanian to Permian; USA: Texas; Australia.
 
Remarks: The readily distorted test has led to various erroneous interpretations of this genus, ranging from an early trochospiral coil to an areal aperture. Examination of a large suite of specimens from numerous local­ities shows great variation in size as well as in the appearance that may result from com­pression, but in those specimens that are well preserved the early stage is clearly triserial, the later stage biserial, and the aperture a low interiomarginal arch. Digitina was regarded as differing from Mooreinella in having a basal aperture but is synonymous.
ليست جنس بر اساس
جنس(انتخاب از ليست):
جنس(ورود داده):
 درباره فسيل شناسى
 جزئيات ديگر
ديگر زير راسته ها
ديگر رو خانواده ها
ديگر خانواده ها
ديگر زير خانواده ها