صفحه اصلى به روز رسانى در :  شنبه 1 خرداد 1395
ديگر گونه ها
راستهFORAMINIFERIDA
زير راستهTEXTULARIINA
رو خانوادهORBITOLINACEA
خانوادهORBITOLINIDAE
زير خانوادهDICTYOCONINAE
جنس CALVEZICONUS

CALVEZICONUS Caus and Cornella, 1982
 
 
Type species: Calveziconus lecalvezae Caus and Cornella, 1982; OD.
Calveziconus Caus and Cornelia, 1982 (*515), p. 34.
Test conical, up to about 1.6 mm in height, megalospheric generation forming a narrow cone, up to 1.2 mm in maximum diameter, microspheric generation larger and more spreading, with maximum diameter up to 3.8 mm; simple megalospheric proloculus at the test apex followed by a few semilunate chambers, and then by many uniserial discoidal chambers of rapidly enlarging diameter; microspheric generation apparently uniserial immediately following the proloculus, final chambers of the. spreading test annular; exo­skeleton consists of the thick peripheral wall and numerous elongate radial beams subdi­viding the chamber interior, one or two shorter beams intercalated between adjacent major ones in the marginal zone, a single horizontal rafter near the periphery of each chamber, midway between chamber floor and roof, sub-divides the marginal zone; wall agglutinated, endoskeletal chamberlets formed by the undu­lating ends of the radial beams that join in the chamber interior to produce a reticulate struc­ture, chamberlets alternating in position from chamber to chamber; aperture of numerous round openings at the center of the apertural face, leading obliquely inward and alternat­ing in position from chamber to chamber but absent from the marginal zone. U. Cretaceous (Campanian); Spain.
 
ليست جنس بر اساس
جنس(انتخاب از ليست):
جنس(ورود داده):
 درباره فسيل شناسى
 جزئيات ديگر
ديگر زير راسته ها
ديگر رو خانواده ها
ديگر خانواده ها
ديگر زير خانواده ها