صفحه اصلى به روز رسانى در :  شنبه 1 خرداد 1395
ديگر گونه ها
راستهFORAMINIFERIDA
زير راستهFUSULININA
رو خانوادهMORAVAMMINACEA

Superfamily MORAVAMMINACEAPokorný, 1951
 
Moravamminacea Loeblich and Tappan, 1982 (*1917),
p. 28, nom. transl. ex subfamily Moravammininae.
Proloculus followed by tubular enrolled or rectilinear second chamber: periodic growth results in incipient or partial septa. U. Silurian (Ludlovian) to L. Carboniferous (Tournaisian).
ليست جنس بر اساس
جنس(انتخاب از ليست):
جنس(ورود داده):
 درباره فسيل شناسى
 جزئيات ديگر
ديگر زير راسته ها
ديگر رو خانواده ها
ديگر خانواده ها
ديگر زير خانواده ها