مجموع مقالات افراد گروه دیرینه شناسی

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

تاریخ ومحل ارائه

1 مطالعه میکرو پالئو نتولوژی و میکرو فاسیس و شرایط رسوبگذاری توالی های کرتاسه در کوههای جوپار، غرب و جنوب غربی کرمان 

بیتا قاسم شیرازی،

طیبه محتاط

پایان نامه دکترا 1391 -1392
2 Biostratigraphy of Jamal Formation  in North of Tabas Ozbak kuh area, Zaludu section, basis of conodonts. EGU General Assembly 2010

Zohreh sohrabi

 EGU(European Geosciences Union General Assembly 2010) 

3

Biostratigraphy of Carboniferous-Permian Conodonts in Ozbak Kuh area (Zaludu section, Central Iran)

 

Zohreh sohrabi

EGU(European Geosciences Union General Assembly 2014)
4 نگاهی به نظریات تکاملی در آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی سارا سلیمانی 1393
5

پالینولوژی سازند شمشک در منطقه آبعلی، شمال شرق تهران.

بهزاد فراهانی  بیست وچهارمین گردهمایی علوم زمین 1384
6 پالینواستراتیگرافی سازند کهر در فیروزآباد چالوس

جعفر صبوری

چهاردهمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور ، سال 1374 ، صفحات 58-60 .
7 تعیین سن پالینولوژیکی دگر گونه های کمپلکس روت شون ، زون سنندج سیرجان جنوبی در برونزدهای کوه سفید دراز بی خیر و و کوه چاه سربی جنوب بافت . جعفر صبوری ، مسیب سبزه ای و کورش توکلی شانزدهمین گردهمایی علوم زمین ، سازمان زمین شناسی کشور ، سال 76. صفحات 30-41 .
 
8 اولین گزارش پالینولوژیکی سنگهای رسوبی هم ارز سازند لشکرک ( آرنیگین – خلالنویرنین ) در ناحیه فشند ، شمالغرب تهران

جعفر صبوری

هجدهمین گردهمایی علوم زمین ، سازمان زمین شناسی کشور . سال 78 .
9 آشنایی با دیرین زیست شناسی میکروفسیلهای پرکامبرین و آکریتارکهای پالئوزوئیک پیشین ومیانی

جعفر صبوری

 نوزدهمین گردهمایی علوم زمین ، سازمان زمین شناسی کشور ، سال 79 ( با چکیده انگلیسی ) بصورت دیسک فشرده (CD) .
10 مطالعه مقدماتی پالینولوژیکی و بازنگری بر سازند لشگرک در کوه لشگرک بزرگ ، البرز مرکزی ، شمال ایران . جعفر صبوری ، بابک صدقی و علیرضا امری کاظمی بیستمین گردهمایی علوم زمین ، سازمان زمین شناسی کشور ، سال 1380
11 معرفی آکریتارکهای ابرقاره گندوانا از منتهاالیه شمالغرب ایران سازند ایلان قره و تحلیل رخساره پالینولوژیکی ایران در دونین پسین

جعفر صبوری

دی ماه 1376 ، سازمان زمین شناسی کشور
۷ دیرین زیست شناسی ، نگرشی نو بر دیرین شناسی ، با توجهی خاص به پر کامبرین

 

جعفر صبوری

پژوهشکده علوم زمین .
 
۸ اردویسین ایران (پالینواستراتیگرافی)

جعفر صبوری

سمینار در پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور 1379 .
۹ فسیل شناسی پرندگان

جعفر صبوری

سمینار در پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور 1379
۱۰ پالینولوژی سازند ایلان قره به زبان انگلیسی

جعفر صبوری

سمینار ، در پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور 1379 .
 
۱۱ آخرین تحقیقات در مورد گونه زدایی

جعفر صبوری

سازمان زمین شناسی کشور

اسفندماه 1379
۱۲ توالی زمانی و چینه ای پرکامبرین (دوران ماقبل اول )

جعفر صبوری

تابستان 1375 ، فصلنامه علمی و پژوهشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد آشتیان ، سال اول شماره دوم ، صفحات 174-171 .
13

معرفی  جنس جدید Cochleatina.

بهزاد فراهانی -

جعفر صبوری

ارائه مقاله در بیست ویکمین گردهمایی علوم زمین 1381
  
 
   ۱۳ حیات چگونه آغاز شد                                     جعفر صبوری وحیدرضا زینی جهرمی  مجله اطلاعات علمی ، سال دهمشماره 9 ، صفخات : 58 تا 62 
۲۲ مطالعه استراتیگرافی و بایواستراتیگرافی شرق کپه داغ سازندهای آب تلخ- نی زار-  کلات-  پستلیق- چهل کمان- و خانگیران.(تحت دو مقاله سازندهای کرتاسه/ سنوزویک) فاطمه وکیل باغمیشه دانشگاه تهران
۲۳ مطالعه پرموتریاس در شمال ایران- البرز مرکزی فاطمه وکیل باغمیشه

- سازمان زمین شناسی

- کشور مجارستان  آگوست سال 2003

- کشور ایتالیا آگوست سال 2004

۲۴

میکروبایواستراتیگرافی  مرز ترشیاری /کرتاسه از سازند گورپی در مقطع تیپ بر اساس فرامینیفرها

مهدی نوروزی-بابک صدقی بیست ویکمین گردهمائی علوم زمین ۱۳۸۱
۲۵

بایواستراتیگرافی رسوبات دونین میانی دریا ناحیه خوش ییلاق (جنوب گنبد کاووس)، براساس کنودونتها

بابک صدقی –مهدی نوروزی بیست ویکمین گردهمائی علوم زمین ۱۳۸۱
۳۰ کشف جنس شاخص cochleaha از راس سازند کهر در برش فیروز آباد چالوس و تحلیل کلی سن این سازند در ایران جعفر صبوری بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۱
۳۱ پالینو استراتیگرافی و پالئو ژئوگرافی دوره اردویسین در شمال ایران جعفر صبوری بیست و دومین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۲
۳۲ طبقات استخوان دار مراغه جعفر صبوری تابستان ۱۳۸۱،فصلنامه علمی زمین شناسی، سفر به زمینشماره ۹۰، و دانشگاه اصفهان