نام و نام خانوادگی: طیبه محتاط

مدرک تحصیلی : دکترای چینه و فسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای آزاد

 

نام و نام خانوادگی: زهره سهرابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه وفسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای مقطع نازک

zohrehsohrabi2005@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی: شهلا اله مددی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی‌ارشد چینه و فسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای مقطع نازک

 

نام و نام خانوادگی: قاسم عسگری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه و فسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای مقطع نازک

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه وکیل باغمیشه 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه و فسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای مقطع نازک

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: جعفر صبوری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای چینه و فسیل

تخصص: مطالعه پالینومورفهای دوران اول

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سارا سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه و فسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای مقطع نازک

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد فراهانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه وفسیل

تخصص: مطالعه پالینومورفهای دوران دوم

bf532003@yahoo.com

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نوروزی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای چینه و فسیل

تخصص: فرامینیفرهای پلانکتونیک کرتاسه بالایی و پالئوژن

norouzi@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: لیدا بخشنده

مدرک تحصیلی:  دکترای چینه و فسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک کرتاسه بالایی

Lida_Bakhshandeh@ yahoo.com

 

نام ونام خانوادگی: محمد رضا پرتو آذر

مدرک تحصیلی: دکترای چینه وفسیل

تخصص: مطالعه فرامینیفرهای مقطع نازک

 

نام ونام خانوادگی: حسن نریمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه وفسیل

تخصص: مطالعه استراکودا