عنوان

هدف

سال

سرپرست گروه

همراه

خلاصه اقدامات

ترجمه مقاله اسپور گزارش داخلی موجود در کتابخانه سازمان زمین شناسی 1385 بهزاد فراهانی    
نقشه و گزارش زمین شناسی 25000/1 جنوب خاوری قم   1395 بهزاد فراهانی مهدی نوروزی- مسعود بیرالوند  
نقشه زمین شناسی 25000/1 جنوب باختری قم   1393 بهزاد فراهانی مسعود بیرالوند  
 ورقه آبعلی 1:25.000 برداشت های دیرینه شناسی

مرداد ۱۳۸۳

دکتر مجیدی فرد مهندس مهدی نوروزی تعیین ضخامت ,توصیف صحرایی سنگ شناسی ورسوب شناسی سازندهای میلا, جیرود ,شمشک , دلیچای , لار , فجن , تیزکوه  شروع رسم دستی ستونهای چینه شناسی، تبدیل ضخامت ظاهری به واقعی، توصیف به زبان انگلیسی ستون ها , شروع مطالعات
البرز شرقی ومرکزی برداشت های چینه شناسی ودیرینه شناسی طبقات پرمین وتریاس با همکاری گروه ایتالیایی دانشگاه میلان  فروردین واردیبهشت ۱۳۸۳ مهندس رحمتی مهندس وکیل باغمیشه برداشت های چینه شناسی , دیرینه شناسی ورسوب شناسی از طبقات پرمین وتریاس البرز مرکزی وشرقی
اسپانیا گراندا   ارائه مقاله  تیرماه ۱۳۸۳ جعفر صبوری

-

ارائه مقاله یا عنوان :جغرافیایی گیاهی دیرین طبقات اردویسین شمال ایران

-

آشنایی دانشجویان با فسیل‌های یکنواخت  

-

بابک صادقی     مهدی نوروزی  

 ترجمه وگردآوری مطالبی در خصوص کنودونت ها (از کامبرین تا تریاس )

  جیرود بازنگری واحدهای سنگی ناحیه جیرود البرز مرکزی

-

حسین پرتو آذر      سعید حسینی- قاسم عسگری -ساراسلیمانی بررسی تحلیلی بر روی رخدادهای سازند جیرود, سازند مبارک , رسوبات پرمین زیرین در ناحیه جیرود
جلفا- آباده-شهر رضا-آمل (الیکا) تعیین مرز پرمو- تریاس

-

طیبه محتاط فاطمه وکیل نمونه برداری از ۴ مقطع و مطالعه فرامینی‌فرها و نتیجه نهایی که تعیین مرز دقیق این چهار مقطع است اعلام خواهد شد
بررسی مجموعه استخوانهای یافت شده در ورزقان

-

دی ۱۳۸۲ جعفر صبوری

-

-

فسیل شناسی مهره داران سازند مراغه

پایان نامه دوره کارشناسی

بهمن ۱۳۶۶ جعفر صبوری

پایان نامه دوره کارشناسی
پالینواستراتیگرافی و پالئوبایوژئوگرافی سازند خوش ییلاق در ناحیه خوش ییلاق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

شهریور۱۳۷۰ جعفر صبوری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد