تعرفه مطالعات فسیل شناسی در سال 1395         

 

 

 

نام گروه فسیلی

 

 

 

آماده سازی

 

جداسازی

 

مطالعه و ارائه گزارش

 

عکس برداری

 

کونودونت

(غیر فعال)

 

700/000

 

500/000

 

700/000

 

150/000

 

پالینولوژی

 

 

900/000

 

900/000

 

150/000

 

رادیولر

 

900/000

 

1/200/000

 

150/000

 

فرامینیفر(نمونه آزاد)

 

150/000

 

1/200/000

مطالعه کامل آماده سازی

 

150/000

 

فرامینیفر(مقطع نازک)

 

 

150/000

 

900/000

 

150/000

ماکروفسیل

(غیرفعال)

 

 

70/000

 

700/000

 

150/000

 

 

قیمت ها به  ریال محاسبه شده است .

شماره حساب بانک ملی: 4001053201004256