منطقه مورد مطالعه

هدف

سال

سرپرست گروه

همراه

خلاصه اقدامات

شرق کپه داغ پايان نامه کارشناسى ارشد

-

 فاطمه وکيل    خانم فسترل مهندس پور لطيفى تغييرات سنى سازندهاى مورد مطالعه (کرتاسه و سنوزويک)
شرق البرز بررسى مرز پرموترياس در دو مرحله با نگره ايتاليايى

-

دکتر گتيانى(استاد دانشگاه ميلان) فاطمه وکيل مطالعه فسيل شناسى وچينه شناسى مرز پرموترياس بر اساس فسيل هاى فرامينيفر –براکيوپود –کنودونت   
البرز مرکزى بررسى موترياس در دو مرحله با نگره ايتاليايى

-

دکتر گتيانى  (استاد دانشگاه ميلان) فاطمه وکيل مطالعه فسيل شناسى وچينه شناسى مرز پرموترياس بر اساس فسيل هاى فرامينيفر –براکيوپود –کنودونت   
   زاگرس مطالعه کالپيونليدهاى درياى مزوتتيس    

-

مريم ناز بهرام منش تهرانى

-

مطالعه کالپيونل ها وتين‌تينوپزلاهاى اروپا ومقايسه با زاگرس در ايران
بلده- البرز مرکزى مطالعه براکيوپودهاى نسن   

-

مريم ناز بهرام منش تهرانى

-

مطالعه براکيوپودهاى پرمين فوقانى در البرز مرکزى سيستماتيک
سازند جيرود-البرز مطالعه براکيوپودهاى دونين  

-

مريم ناز بهرام منش تهرانى

-

بازنگرى بر براکيوپودهاى بخش A (دونين فوقانى –تورنزين)

جاده چالوس هراز  مطالعه استراگرافى وبيواستراتيگرافى

-

مريم ناز بهرام منش تهرانى

-

مطالعه استراتيگرافى ويبواستراتيگرافى وآمونيت هاى سازند دليچاى در جاده هراز