مقدمه

گروه ديرينه شناسى در سال 1340 در سازمان زمين شناسى کشور تاسيس شد.مطالعات ديرينه شناسى وتعيين سن سنگهاى رسوبى مهمترين فعاليت اين گروه به شمار مى آيد.اين مطالعات با استفاده از سنگواره هاى فرامينيفرها،استراکودها،کنودونت ها،راديولرها،پالينومورف ها، نانوفسيل ها وماکروفسيل ها انجام مى گردد.

ميکروفسيل ها براى تعيين سن سنگ هاى رسوبى،تعيين شرايط محيط رسوب گذارى،تطابق هاى بيواستراتيگرافى در مقياس جهانى و... کاربرد دارند.با مطالعه ميکروفسيل هاى موجود در رخنمون هاى مختلف، امکان هم ارزى طبقات در مقاطع مختلف وجود دارد که با استفاده ميکروفسيل هاى مشابه در هر لايه عمل تطابق را براى مغزه ها انجام دهيم.

مدت زمان بين ظهور(يا اولين پيدايش) يک گونه وانقراض (يا ناپديد شدن) آن گونه گسترش زمين شناسى گونه ناميده مى شود.هرچند که بسيارى از ميکروارگانيسم ها گسترش زمين شناسى کوتاهى داشته اند ولى به طور وسيعى در اقيانوس ها پخش شده اند .از طرفى ديگر ميکروارگانيسم ها گسترش زمين شناسى طولانى داشته اند وممکن است در محيط هاى بسته ريف ها يا پهنه هاى جذر ومدى زندگى مى کنند.اين ميکروارگانيسم ها براى عمل تطابق سودمند نبوده اما ممکن است به عنوان ابزارى براى تعيين اين ديباچه معرفى روش هاى مختلف مطالعات ديرينه شناسى در سازمان زمين شناسى وهمچنين قابليت هاى هر گروه فسيلى در تعيين زمان تشکيل واحدهاى سنگى است.در همين راستا هرشاخه از مطالعات ديرينه شناسى به شکلى مختصر تشريح خواهد شد وآن در روش نمونه بردارى ونحوه مطالعه ارائه مى گردد.جنس سنگ ها ونهشته هاى رسوبى وبازه زمانى براى هر روش به طور خلاصه ارائه خواهد شد.

لینک های مرتبط با این بخش
 کارشناسان و آزمايشگاه ها
 نمونه بردارى و آماده سازى نمونه ها جهت مطالعات ديرينه شناسى
 تخصص هاى مختلف گروه ديرينه شناسى
 دستگاه هاى کاربردى گروه ديرينه شناسى