کارشناسان و آزمايشگاه ها

گروه ديرينه شناسى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور داراى 14 نفر با مدرک کارشناسى ارشد و2 نفر با مدرک دکترى در گرايش چينه شناسى و ديرينه شناسى است.اين گروه آزمايشگاه هايى حهت آماده سازى نمونه هاى فرامينيفر،پالينومورف وهمچنين کارگاه تهيه مقاطع نازک در اختيار قرار دارد،بعلاوه اينکه آزمايشگاه نانوفسيل در سازمان زمين شناسى منطقه شمال خاورى مستقر مى باشد.

توضيحاً اينکه در حال حاضر گروه فاقد آزمايشگاه هاى کنودونت،راديولر،استراکود وماکروفسيل مى باشد.