استفاده از ابزار پاک کننده ماکروفسيل ها

 الف)اولين گام در مطالعه ماکروفسيل ها ،شستشو زدودن رسوبات و موادچسبيده به آنها است،بدين منظور ابزارهاى سوزنى شکل مخصوصى در کليه آزمايشگاه ها مورد استفاده قرار مى گيرندکه به يک پمپ هوا (مانند تصوير زير) متصل مى باشند(مشابه وسائل جرم گيرى در دندانپزشکى ).

 ب)فسيل شناسان در آزمايشگاه هايى که داراى ذره بين هاى مخصوص بزرگ است وبراى تميز نمودن ماکروفسيل ها تعبيه شده استفاده کرده ورسوبات را از سطح نمونه هاى مى زدايند.

 بدين ترتيب يک فسيل پر رسوب (شکل سمت راست)تبديل يه فسيلى عارى از رسوب (شکل سمت چپ)خواهد شد که شناسائى جنس وگونه در آن راحت تر صورت خواهد گرفت.